yazik.info Tutorials Bi M?t C?a M?t Tri Nh? Sieu Pham Ebook

BI M?T C?A M?T TRI NH? SIEU PHAM EBOOK

Sunday, March 24, 2019


Bi Mat Cua Mot Tri Nho Sieu Pham Dich. Cargado B M t C a M t Tr Nh Siu Phm Tc gi: Eran th ng 8ht tin 51 tr nh c a m,nh3 ch1 r ng m,nh =inh ra 76 c9 m t QAru=a)Am th, +a)i3 ctt

Bi M?t C?a M?t Tri Nh? Sieu Pham Ebook

Author:ELISA SIRIANI
Language:English, Spanish, Hindi
Country:Thailand
Genre:Technology
Pages:568
Published (Last):22.06.2015
ISBN:334-4-76560-866-2
ePub File Size:28.72 MB
PDF File Size:13.80 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:41926
Uploaded by: STEPANIE

Huyền Phạm Các ứng dụng của hệ chuyên gia và trí tuệ nhân tạo phổ bi n. . HI U SU T VÀ TIÊU CHUẨN C A H TH NG: Đ hi u qu:ădoăl ngăđ c nh ngăjălƠmăđ c chiaăraăchoătiêuăth M căđ mƠăh th ngăđ tăđ c m cătiêu Tiêuăchu t l p duy nh t c a: ph n c ng, ph n m m,ăc ăs d li u, vi năthông,ăconăng iăvƠăth t c Th hi. nhc s nguyn t ta yu i i s yu ta thi bo vancouver june 8 trang nhc guitar c in v thiu trang nhc guitar do tiu mui su tm ca dao m nhc trnh cng sn v t hn son cho em ma nh nh ting n tnh gi g tnh vng tay qu am ng ngng ln mi hn rt cm trong em m tnh rain trinh cong son vo ta han 0 bi ht thin tr i sng tc v t hn tng c ch x2 nhn i li. quâ trinh v&nchuyê'n chat phdng xa bât buôc phài tuftn theo Quy pham này. Cac B6 va t ôri phài vân chuy^n trong cac bao bi cteg nghfep. bi riêng. nhung phài âp dung cac bien phap khôogcho POi viî, bfic bay m ngoài. .. phài chi dân câc bien phâp an toàn cho lai ze, each thiîc bâo tin khi cô su théig «àm _ _.

Theo cch ni ca hai cun kia, v nghi ng lo lng nn ng st. Xem ra Ngy th c phn bo v To Tho, chng ta khng bn thm, ch bn tip hai cch ni sau. Trong hai cun ni sau, cch ni ca Tn Thnh l c th nht. Mt l To Tho nghe c ting g ting ng, va chm trong bp ; hai l, sau khi git ngi, To Tho ni cu: Th ta ph ngi, ch khng ngi ph ta. Ting vt dng va chm khng phi l ting ra bt a, m l ting mi dao. To Tho nghi ng mi git ngi. Sau khi git ngi, mi bit ngi ta chun b git ln git d khon i mnh, ng st.

Tc l ni, sau khi bit mnh ng st, trong lng To Tho rt th thm, rt bi thng, nh t an i, t bin h, cho sai lm ca mnh mt cch min cng. Nhng bi thm th cng khng n ni mt ht lng tm. Nhng nhng thay i trong Tam quc din ngha li rt ln. Lng d n au khng cn na, Th ta ph ngi, ch khng ngi ph ta cng bin thnh Th ta ph ngi thin h, ch khng ngi thin h ph ta. Cu trc c l, th ta khng tt vi ngi khc, khng ngi khc khng tt vi ta. Cu sau mun ni, ngi khp trong thin h, l tt c mi ngi, trong mt phm vi rt ln.

Tuy rng u rt c, nhng mc khng ging nhau, phn lng k hc nhau. By gi ta bit chy i u, ta nh khng phi vi ngi ta, khng ngi ta khng phi vi mnh. Nh vy l To Tho vn cn mt cht thin.

Nhng Th ta ph ngi thin h, ch khng ngi thin h ph ta, bin thnh lun l th, bin thnh cng ci kh th, v nh vy To Tho bin thnh gian tc c b. D l vy, Mao ph vn ni: V nu l ngi khc h s ni ngc li, th thin h khng phi vi ta, ta khng th khng phi vi thin h. Nhng thc t l th no?

Thc t th ging nhng g nh To Tho lm liu c ai khng suy ngh nh vy , nhng, ai dm m ming ni ra? Ai cng mun l chnh nhn qun t, ch c To Tho dm ni, dm cng khai ni thng li gian tr. To Tho l tiu nhn tht khng l ngy qun t.

V vy Mao ph mi coi l im To Tho hn ngi. Bi v trn i ny ngy qun t qu nhiu. Thc t th, trong xo tr c chn thnh, hoc c lc xo tr c lc chn thnh, ng l mt trong cc c im ca To Tho. Va ngi xung Du hi lun: Xin hi lng thc bn qu qun cn c bao nhiu? To Tho s v bt ng, thun ming ni lun: Cn mt nm. Ha Du ni thng lun: Khng ng!

Ni li! To Tho cha li ni: Ha Du ci nht: Chng nh ng bn c khng mun nh bi Vin Thiu ri? Sao c ni i ni li li khng thc? To Tho l ngi.

Nu khng ni thc s mt s tn nhim v gip ca Ha Du, nn ci ri ni: Va ri a vui thi! Thc tnh th cn cho hn mt thng. Ha Du thy To Tho ni thc, bn ni ht nhng suy ngh ca mnh v tnh hnh chin cc cng nhng bin php gii quyt. Trn Vin Thiu thm bi. To Tho gian tr nh vy, khng c mt no l thc sao? Cng nguyn nm , To Tho chinh chin c i b bnh nng. Mt ngi khoi t nh To Tho, hn s chng ngi g vi sng cht, v cng khng my bn tm n cng ti, c mt ca mnh. Nhng iu khin mi ngi ngc nhin l , nh chnh tr kit xut khng h ni ti chnh tr.

Ta chp php trong qun, ni chung u l ng ta chp php trong qun l ng. Cn vic ni nng nh, phm sai lm ln th u khng ng ni. Nhng hng phn cn tha, th chia ra, khng dng cng t, trnh lng ph. Mt s ngi i sau xem thng chuyn ny. T ng Pha chng khch kh g, bt k l ai, ch cn khng s khi lm nn, ti ci trc ci cht mi xng l anh hng. Nh Tho, trc lc cht cn khc lc lu luyn th thip, chia hng bn dp l th no? V vy, T ng Pha ni tot lun: Bnh sinh gian di, lc cht mi tht. T ng Pha l ngi ti rt thch, nhng vi li bn trn, ti khng dm ng tnh.

To Tho bnh cht, khng b li ra cht u ngoi php trng, vy ng mun ngi ta lm nn khng s nh th no? To Tho khng ku tri ku t, khc lc khng mun cht, sao khng phi l anh hng? Ngi xa ni: Khng khi xng vo ci cht, d; ung dung cht v ngha ln, kh. To Tho tuy khng cht v ngha ln, nhng cht mt cch ung dung. C th sp xp nhiu vic hu s, l biu hin ca ung dung.

Nhng ti cho rng mi tht l To Tho. To Tho l con ngi, khng phi l thn. Tho vn l mt ngi bnh thng, khng phi cng khng mun l thnh nhn siu phm thot tc. Hn na, vi thn. Ta ngh sao ni vy, thch g lm ny, cc ngi s th no y? Theo ti, so vi nhng bn Di chc y ging quan li, y khu hiu chnh tr th Di lnh ca To Tho, chn tht hn nhiu, ng qu hn nhiu.

Ngc li, T ng Pha gii giang, t nhiu li ui l k dung tc. C iu gia chng ta v T, s hiu bit v nh gi v chn tnh khng ging nhau. Theo ti, l nhn tnh. To Tho khng phi c my git ngi hoc ph hiu chnh tr. To Tho l ngi, mt ngi c mu, tht, c t tng, tnh cm. Nu ni, lc thng v nhu cu u tranh chnh tr, to Tho khng th khng che du ni tm ca mnh tc l bnh sinh gian di , vy, trc lc cht, cn g phi ghen t na tc l lc cht mi thc. Chim sp cht, ting ku ai on; ngi sp cht, li ni mi tht.

Li tht trc lc lm chung ca To Tho ni ln s quyn luyn vi cuc sng, tnh thng nh nhng ngi thn. To Tho ng l nhi n tnh trng. To Tho nam chinh bc chin, c i trn lng nga, cuc sng thng ngy vi gia nh khng nhiu, nn gn gi nhiu tnh cm c bit vi ngi thn.

Theo ch dn Ngy lc ca Bi Tng Chi trong Tam quc ch Hu phi truyn, trc lc lm chung To Tho cn ni, c i ta lm nhng vic khng h phi hi hn, ta cha khng phi vi ai, duy c mt vic khi xung cu tuyn, nu T Tu n i m, ta khng bit phi tr li ra sao.

T Tu l to Ngang, con c ca Tho. V sau To Ngang cht trn, inh phu nhn khc lc thm thit, va khc va chi, cn trch mc Tho: Con thip b git, ng chng quan tm g. To Tho bc bi, sai a h inh v nh ngoi. Cho nn trc lc qua i, To Tho ni nh vy. Thc ra th To Tho cng lm ht sc mnh, n nh ngoi n inh phu nhn v.

To Tho n bn, tay ln lng inh phu nhn, ging ni nh nhng: Chng ta cng ngi xe v nh c khng? To Tho ra n ca cn quay li hi: Cng ta v, c khng? Tho nh phi chia tay. Vi tnh nng ny, bo ngc, hung hn, To Tho lm c nh vy thc khng n gin. Hn na, To Tho khng mun inh phu nhn ga ba khi chng cn sng, bng lng inh phu nhn ci gi. Nhng To Tho cng tr mt khng nhn ngi. Ha Du cy mnh l cng thn, l bn c, nn khng my tn knh v khch. B ngoi, Tho vui ci, ni: To Tho ly lun mng ca Ha Du.

Hai cu chuyn k trn khng c trong Tam quc ch, c trong li ch thch ca Bi Tng Chi. Nhng tt c nhng ci u c trong cun Ngy lc do Ng Hon ngi nc Ngy tuyn. R rng, cng trong mt cun sch, To Tho mang hai hnh tng. Thc ra cn c nhng chuyn kh hiu hn na. Hch vn mng chi To Tho n ti tm mt mi.

Bi Tng Chi ch thch bi hch trong Vin Thiu truyn. M cc v tm c, bi hch tht tuyt vi. Trn Lm t ti ni, tn t ln cung khng th khng bn. Vic ny c ghi trong Tam quc ch. Trn Lm truyn, khng c trong d s, nn tin tng c. Cn c nhng ngi phn li To Tho, cng c th. Ngy Chng l ngi thn tn nht ca To Tho. Khi Trng Mc lm phn, rt nhiu ngi tr gio chy theo Mc, Tho vn rt t tin: Ch c Ngy Chng l khng phn ta. Ai ng Ngy Chng cng chy theo Trng Mc. To Tho tc n ln rut: Gii lm Ngy Chng! C chy ln gii xung t g ta cng khng tha cho ngi!

Tt Kham khu u ni, khng bao gi c bng khc. No ng To Tho ch ni: Ngi tn hiu th khng tn trung c sao? Hai truyn ny ghi trong bn chnh Tam quc ch V k, c th tin c.

Trn Cung v To Thp c mt thi gian i li gn b. To Tho lin gi tn cng cm ca Trn Cung: Cng i cht khng ng ngi, nhng m s ra sao! Trn Cung th di ni: Trn m nghe ni ngi ly hiu c cai tr thin h khng bao gi git ngi thn k khc, m gi sng hay cht do cha cng quyt nh. To Tho hi tip: Trn Cung li p: Nghe ni ngi cai tr thin h bng nhn chnh khng lm ngi khc phi tuyt hu, v con sng hay cht u do cha cng bit nn lm th no. Ni xong, khng h nhn li, i thng ra php trng.

To Tho ri l, nhn theo a tin. Xem ra, To tho l ngi khoan dung i lng. Nhng, con ngi khoan ha i lng , tm a li hp hi, y toan tnh, c th phi tr bt k th on. Bin Nhng ngi Trn Lu, bc hc a ti, tng vit cun Chng hoa i v c ph bin rng khp. Bin Nhng l danh s, t nhin s xem thng To Tho, ngi c hon quan nui dng, c th c li ni nhc m, bt knh v cho rng To Tho s chng dm lm g vi mt danh s nh mnh. Sau khi Bin Nhng b git, hai ngi chy n Giao chu, ngi thn u ri vo ming cp.

Related titles

Tt nhin khng th. Kt qu Hon Thiu b li ra chm u. Vic To Tho lm c nh hng xu, c nhng cuc phn lon, v sau ngi i cn bn lun tip. C c bi hc ln ny, c c quan tc cao hn, d tm cng ln hn, dn dn Tho hiu rng phi toan tnh hn, khoan ha rng lng hn, lc bo th cng khng nn qu mc, Nhng bo th vn nn bo th, ghen t vn nn ghen t. Cho d l bn c cng khng ngoi l.

Ci cht. Trong lch s, Tho l ngi tnh cch phc tp nht, hnh tng a dng nht. To Tho thng minh tt nh, nhng cng xun ngc ht ch ni; gian tr gio hot, nhng li thng thn chn thnh; phng khong rng ri, nhng li nghi thn nghi qu; khoan ha i lng, nhng tm i hp hi.

C th ni l phong thi i gia, mt mi tiu nhn, anh hng ci th, tnh cm n nhi, tnh nng dim vng, bng d b tt. Xem ra c my b mt ha quyn trong con ngi To Tho, khng h c mu thun v mi l k tch. Thc t To Tho l chn thc, c bn sc. D l gian tr, gio hot, tn nhn, bo ngc nhng u biu hin ung dung t ti, phng khong rng ri, chn thnh thn nhin. Anh hng ln mi bn sc, danh s tht mi phong lu.

C iu, v anh hng li rt gian tr, v vy cng c th gi l gian hng, tc l anh hng ca gian tr. Trong lch s, nh gi To Tho l anh hng, gian hng, gian tc , u phi ni ti hai ch gian v hng. C ngi nhn mnh ch gian, c ngi nhn mnh ch hng, cng c ngi ni To Tho va gian va hng. Nn theo ti, To Tho l gian hng, c iu, nn thm vo sau ba ch tht ng yu. Vy, To Tho l gian hng tht ng yu sao? Tp th hai: C iu, ngi i anh hng ny ng thi cn c coi l i gian hng. Vy, To Tho l gian hng chng? L gian hng, c ng yu khng? To Tho l gian hng tht ng yu.

Trc ni, gian hng sau ni ng yu. Gian hng l ngi gian m hng. Nh Nghim Tung, ma ma qu qu, ln ln lt lt, gian m khng hng, nn ch c th l gian tc; nh ng Trc, honh hnh b o, ngang ngc lm ba, hng m khng gian, ch c th gi l kiu hng. C nhiu cch gii thch v kiu hng. Kiu, l chim ng u mo, dn ra ch th lnh, khi th, hng trng, nh dim kiu, c kiu; dn ra ch kiu dng, ho hng, ngo mn khng theo, nh kiu k, kiu tng.

Cho nn, trong Hin i Hn ng t in gii thch kiu hng l nhn vt mnh m c d tm; l nhn vt tr dng kit xut; khi th. Kiu hng l mnh m v c d tm, gian tc l gian gio v c tc tm, gian hng l gian gio c hng tm. Ngi gian hng, va gian tr va ho hng. Phi chng To Tho ng l mt nhn vt nh vy? T b To Tho gian gio.

Tho xut thn khng tt, gia gio khng hay, biu hin thu nh cng khng tt. Nhng nhng nm cui thi ng Hn, trn x hi v trong quan trng u ht sc coi trng mn v xut thn, To Tho tuy chn ght cung cch ny, nhng xut pht t nhu cu chnh tr nn vn phi liu lnh t cao mn h. Thc t, To Tho ra i v trng thnh trong mt gia nh hon quan. To Tung l cha To Tho, l con nui ca To ng. Thi To ng l i hon quan c ting, c phong Ph nh hu, l i trng thu.

To ng tng lm mt s vic chng p g, nhng cng lm c mt s vic ln vic tt, v vy trong Hu Hn th c truyn ca To ng. Nhng d g i na th To Tho vn l con ca con nui hon quan. Thi , nh vy l xut thn khng tt. Nhng gia cnh th tt, t ra cng khng thiu tin tiu. To Tung, cha ca To Tho, quan n thi y v danh ngha l chc quan qun s cao nht c nc , phi mt gn triu ng mi mua c chc quan. Nh To Tho c tin, lc nh, cuc sng ca To Tho l cuc sng ca con nh giu sang.

To Tung t khi hi n con ci. To Tho tng c cu: M thy Mnh T mun con mnh c hon cnh tt, khng b nh hng bi hon cnh xu, phi di nh ba ln gi l tam t. Khng T thy con hai ln i qua sn, th u gi li gio dc, ln th nht bo hc Thi, ln th hai bo hc L,. Nhng vic nh vy khng h c gia nh To Tho. Xem ra lc cn nh, To Tho khng c dy d. Cha m khng dy d, gia cnh li kh, To Tho tr thnh mt a tr c vn.

Ngi ch thy kh chu, lin nhc nh, mong To Tung lu tm n con ci. To Tho bit vy, c ngay qu k i ph vi ngi ch ri hi, hay xen vo chuyn ngi khc.

Ch hi nguyn c, Tho ni mnh b trng phong. Ngi ch lin bo ngay vi To Tung. K hi To Tung gp Tho th khng thy c chuyn g. Nhn Tho ni lun, con u c trng phong! Chng qua v ch khng thch con, nn hay ni xu con. H thng t tp quy ph, lm vic, vic g cng ra v. Nhng ngi tham d hn l lin chy ht ra ngoi, nhn lc mi ngi ln xn, Tho vo ng phng cp du. Trong lc vi v chy nhm ng, Vin Thiu ri vo bi cy y gai, khng sao dy ni.

Trong lc nguy cp, Tho sinh k v ku m ln: Vin Thiu s qu, gng mnh chy thot. R rng lc nh, To Tho l mt cng t in hnh, chi bi lu lng, khng lo hc hnh, lun c qu k v ngh xu xa. Ni r, Tho l a tr ngang bng kh bo, v php v tc, gian gio xo tr, qu k a oan. Cho nn Tam quc ch ni Tho c tr nhy bn, ng bin, chi bi phng ng, khng lo hc hnh, v vy nhiu ngi khng coi Tho ra g ngi i xem thng , thm ch cn mit th Tho, coi thng nhn cch ca Tho. Nhng thi y Kiu Huyn thi li l ngi v cng xem trng To Tho.

Kiu Huyn cho rng, Tho l nhn ti him c, bnh nh thin h sau ny phi nh c vo Tho, cn a v con sang gi ch To Tho. Kiu Huyn ni: Thin h tt lon, khng c ti ci th, khng tr c. Ngi an c lon ch l ngi vy!. To Tho khng phi loi lu manh tm thng hoc con nh giu sang ni chung, nn li ni trn ng tin cy v c l, c ghi trong chnh vn Tam quc ch. D ng tp ng ca Tn Thnh ni, Tho ti v hn ngi, kh c th hi, tinh thng s sch, gii hn v binh php. Mt ln i hnh thch Trng Nhng, Tho ma kch trong tay m rt.

Vy To Tho t ngh mnh nh th no? Bn thn To Tho gn nh ng vi li bnh l gian hng. Bt lun l ai, mt khi c bnh th thn gi ln ln gp bi, tr thnh tng lp trn ca x hi.

To Tho cng mun c Ha Thiu bnh phm tt hn. Cui cng th Ha Thiu b To Tho bc bch qu, nh phi tht thnh li: K thc vic ny u c ghi trong Hu Hn th v Th thuyt tn ng, nhng li l li khc nhau.

Hu Hn th ni, gian tc thi bnh, anh hng thi lon; Th thuyt tn ng ni: Ngi Trng ng nhin l c l ca ngi Trng, nhng vn l: Trong cun Tam quc s thoi ca ngi L T Min, mt bc thy trong mn s hc, c s dng ti liu trong nhiu s sch, trong c cun Tam quc ch th sau cng bao gi cng c mt cu: C nhiu ch l nh vy. Ngi L cho chng ta hay: Nhng iu trong s hoc truyn ming, nhn chung ch l ci b ngoi, c lc ci b ngoi cng cha tin c, chng ta lun phi ly tnh m suy on, kho chng, gii thch.

Nhng s vic khc nhau trong Tam quc ch v Hu Hn th cn phi nh du hi, nhng cu ni khc nhau phi c phn bit. Tic l c nhng im chng ta khng sao lm sng t c. T nhng c trng trong c tnh ca Tho, nhng g Tho ngh lm, Tn Thnh ni Tho ti v hn ngi, kh c th hi, tinh thng s sch, gii hn v binh php, sau cn k chuyn Tho sao chp binh php, ch thch binh th.

Ni ht mi iu, mi ni n li bnh ca Ha Thiu nng thn thi bnh, gian hng thi lon. Nhng n Tam quc din ngha th my li khng cn l vt m nh trc y. Thi t ci ln cng bin thnh Tho nghe m thch qu. C ngi ni, cch ni trong Hu Hn th l tng t, l Tho thch qu m i. Thch v vui khng khc nhau l my, l no Hu Hn th, mt trong bn cun s trc y li nng cn nh vy? Ti ni Tam quc din ngha nng cn, Hu Hn th khng nng cn.

V sao th? V li Ha Thiu ghi trong hai cun sch khng ging nhau, hon cnh ni cng khc nhau. Chng ta xem Hu Hn th ni nhng g. Hu Hn th Ha Thiu truyn ni: Lc u Tho thng ni kho dng l, momg c ch.

Thiu khinh r nn khng p. Tho tm cch bc Thiu, Thiu buc phi ni ngi l gian tc thi bnh, l anh hng thi lon Tho vui qu m i. Khng cn g r rng hn. Trc ht, To Tho hy vng c Ha Thiu bnh phm mnh, mong c ni ting hn, v vy mi tip n, tng l vt, ni ngon ni ngt ni kho a l, mong c lu tm. Tic l Ha Thiu vn xem thng Tho, nn khng theo khinh r nn khng p. To Tho khng cn cch no khc, nh gi th on uy hip Thiu , buc Ha Thiu phi ni thnh li. C th lc Ha Thiu rt kh ngh. Khng ni khng c, v b Tho uy hip. Ni kh nghe cng khng c, Tho s khng tha.

Ni khc vi thc t cng khng xong, khng th vt b ting tm hc thut ca nh ph bnh, nn mi ni gian tc thi bnh, anh hng thi lon. C hai ch gian tc ngi ght To Tho s hi lng. C hai ch anh hng chc To Tho s va. Hung chi, kh nng thi bnh l rt t, c nhiu kh nng l anh hng thi lon, c v hp vi nguyn vng ca Tho, nn mi. Cho nn Hu Hn th khng h nng cn; v ng qun rng lc Ha Thiu ang b uy hip nh th no. Nhng Tam quc din ngha li lc b cnh ng , v s dng cch ni ca Tn Thnh nng thn thi bnh gian hng thi lon, cn i ci ln thnh vui ln.

Vui ln c ngha l vui mng, vui mng phn chn lm gian hng, nh l To Tho quyt ch tr thnh gian hng. Bi trn th gian ny chng c ai t b quyt ch lm gian hng, b bc qu mi thnh gian hng.

Vo thi bnh l nng thn; vo thi lon l gian hng. Nh vy, gian hay khng phi xem nguyn vng ch quan ca To Tho. Hin nhin, Ha Thiu nhn thy nhn vt ny. Cn vic tr thnh nng thn hay tr thnh gian hng cn phi xem xem To Tho vo lc tr th hay lon th hoc phi xem xem To Tho mun tr an thin h hay mun nhiu lon thin h. Phn tch, hm ngha hai ch ci ln ca To Tho tr nn phc tp hn nhiu.

Thc bun ci! Ngc li, nht nh To Tho mun thnh mt nhn vt, cn l nng thn hay gian hng, khng thnh vn! Thc t, khng thnh vn chnh l mt loi i kh, mt loi tnh cch phng khong bt k sng cht thnh bi, tin thoi vinh nhc, mt loi bn sc anh hng tiu ngo giang h, t lm t chu. Nht l bi Quan thng hi, v cng kh th: Nc lng l tri, sn o sng sng. Cy ci xanh ti, hoa c rm rp.

Gi thu lnh lng, sng hng cun cun. Ngy thng tri qua, nh ra t ; sao Hn sn ln, t m ra. Nhng bi th nh th ny, phi l mt tay bt gii mi lm c, Chung Vanh ni: To cng xa nay vn c nhng cu thc th thm. Ngoi li ca Lu Hip: Cui cng th To Tho l anh hng thi lon, To Tho nhn thy, ngh ti nhiu hn ai ht v nhng sinh mnh b hy dit. C th v thu hiu v nhn sinh v tr, nn bao gi To Tho cng ti ci vui v trc nhng kh khn vt v, nhng khc mc him hc. Nu c li Tam quc ch V k chng ta lun thy nhng ch nh ci, ci ni, Thi t ci ln.

Ci m ln, ci thoi mi, xt xa m gng. R rng l To Tho lun lun ci. Tt nhin, cng c lc To Tho khc. Khi chin hu qua i , bn b, ngi thn qua i, To Tho go khc.

Nhng nu lm sai chuyn g, hay thua trn, b ngi khc lm nhc, th khng bao gi To Tho khc, m ch ci. Bi v To Tho l ngi vui v khong t, c bn sc anh hng, mt ngi tnh tnh bnh thng. Trong sinh hot, To Tho rt ng yu, Tho thng mc o la mng, lng tht ai da, tay cm my th lt vt nh khn lau mt, c lc cn i m thng bng la tip khch. Lc ni chuyn vi mi ngi lun thoi mi, ngh g ni ny, mun ni g th ni lun. Ni n ch vui th ci ngt ngho, u gc xung khay tr, m tc t ht.

Nhng tnh tit ny c cun To Man truyn, khng my thin ch vi To Tho, cung cp cho chng ta, vi l chp m To Tho, cho l d di khng uy quyn xem nh. Nhng qua ti li thy, To Tho l ngi vui tnh thng thn, phng khong v ha hp.

To Tho ng l vui tnh. To Tho thch ni vui, ngay c khi c vic nghim chnh. To Tho tr li su sc v rt vui: Kt qu, phn chia Ty To. Trn chin trng To Tho cng rt ng yu. Binh lnh ca Hn Toi nghe tin c To Tho ginh nhau, rn c ra nhn. Tho lin ni to: Ni cc ngi hay, ta cng nh cc ngi, cng l con ngi, khng c bn mt, hai ming, ch hn mt cht l tr tu!

Li ni rt tht, rt ng yu v cng rt thoi mi. To Tho cn l mt ngi bn ng yu hn. To Tho thch ni vui, v cng l ngi bn thch ni vui.

Sau khi ta qua i, lc ngang qua m ta, nu khng c mt bnh ru, mt con g vo l, th lc xe i c ba bc nu c au bng th ng trch. So vi li iu ca cc quan th bi vn t ny rt ng yu, v tnh cm, chn thc hn nhiu. Trong u tranh chnh tr, bn chi ni quan trng, trnh sao khi phi gi di, t ra cng l li ni trong chn quan trng, hung chi Tho li l gian hng. Nhng ch cn c iu kin l Tho ni tht, hoc gn nh tht, khng c v g l quan cch. Nhng huyn t minh bn ch lnh Cn gi l Thut ch lnh vn l bi chnh tr cc k quan trng, xng ng vi bn ch cng lnh chnh tr, nhng li vit rt tht, rt r rng, khng h quan cch.

M u Tho ni, c nhn ti vn chng c hng tm trng kh g. V ti bit, mnh xut thn khng tt, chng ni ting gh gm g, cn s b xem thng. V vy ch mun l qun th, theo ng chnh gio, kin danh lp nghip, mong c bit n.

V sau t nc gp nn, nam t hn phi ra sc v t nc, lp cng dng nghip, ti cm qun ra trn, c lm Chinh ty tng qun, chng cao xa g, khi cht c c hng ch m ca To Tho, c Hn Chinh ty tng qun khc ln bia trc m, th l mn nguyn. Nhng d l lc ny, ti cng khng mun c nhiu qun. Bi v thc lc cng mnh th k th cng nhiu! Ni rng, ch hng ti c mc ch c hn. Nhng ti cng khng ng, sao lc ny ti ni nh ni m.

D tm cng ln hn mt cht. Ti mun l T Hon cng, Tn Vn cng. Ti ch mun xng b, khng mun xng. Lc ny ti l Tha tng triu i Hn. L nhn thn cao qu, ti cc im, ti va lng, ht mi tham vng.

Nhng ti cn ngi v tr ny. V, mt khi t nc khng c ti, liu s c my ngi xng , my ngi xng vng. C ngi ni, To Tho ti thnh cng th nn lui i, nn v hu quc t phong m an hng tui gi, nn giao chc v v quyn lc cho ngi khc. Xin li, khng c! Chc v ti s khng t, quyn lc ti s khng giao.

Ai m chng hiu, lc ny binh quyn cn trong tay mi c c quyn uy nht h bch ng. Mt khi giao ht th liu cc ngi c hi ti khng? Ti lc th v con ti s khng c bo v, hong thng cng khng c an ton.

Other books: FASS MICH AN EBOOK

Va l k cho con chu, nu bi th t nc s nghing ng, v vy khng bao gi ti giao quyn. Cn nh t ai m hong thng phong cho kia ti khng cn. Ti c th nhng tt. Tm li, khi giang h cn cha yn, khng th nhng chc v; cn nh p t, c th t chi. Th gi l khng th m h danh m chuc ly ha tht. Nhng li trn l ht sc r rng chn thc, r rng chn thc khng cn g ni. Bo ti khng c d tm? Bo ti thanh cao?

Ti khng thanh cao, ti rt thc t. Quyn lc ca ti, lc thc ca ti, mt cht ti cng chng nhng. Bo ti khng chu nhng? Ti nhng ch! Nhng th v b c phong cp, t. L mun ngi trong thin h khng cn ni vo u c mun ngi ta ht li , tt c hy ngm ming li! Cng ch c To Tho, mt gian hng i kh mi ni ra c nhng li nh vy.

R rng To Tho l ngi thng minh. Trong thi i ngi ngi u di tr th ni thc l v kh tt nht. D l ng sau nhng li thc cng c gi, ng sau li chn thnh, lng d cn gi, c nhng iu khng th ni, c che du mt cch rt t nhin, khng li ui. Thm ch l li gi, hoc li na tht na gi, hoc li gi n sau li thc, cng c ni mt cch lu lot, thn nhin, y kh th. C th ni, anh chng To Tho ny, ngay c nhng li ni di cng u l li di tr phng pht c i kh.

To Tho i kh, thm trm, phng khong, ho sng, siu thot, nhy bn, ha hp, qu quyt, xo tr, lnh lng, tn nhn, ng l mt nhn vt cc k phong ph, nhiu mt, rt c c tnh, rt bit din.

Gian v thc thng nht vo ch hng, thin v c cng thng nht vo ch hng. Trong nhn tnh ca To Tho c ci c, nn ti khng gi Tho l anh hng m l gian hng. C iu, trong c cuc i To Tho c hai cch chn la. Vy, m u Tho mun tr thnh mt gian hng chng? Nu To Tho cng c mun l mt nng thn, v sao sau ny li khng nh vy?

Tp th ba: Thc t th To Tho cng mun l nng thn thi bnh. Nhng do nguyn nhn no khin To Tho khng thnh c nh vy; v khi khng thnh nng thn th To Tho lm nhng g?

Phn trc ni ti chuyn, mt nhn vt ni ting nht, nh gim thng, nh bnh lun Ha Thiu bnh mt cu v To Tho: C hai cch hiu v cu ni ny. Trong thi bnh, s l nng thn; trong thi lon, nhiu lon thin h, s l gian hng. Vy, To Tho chn la l nng thn hay chn la l gian hng? Thc ra th To Tho mun l nng thn.

Hiu l hiu t, lim l lim s. Mt ngi nu c c l hiu lim th c t cch lm quan, ging ngy nay khi c bng cp, c th l vin chc. Vy lm quan lang l lm g? Theo quan ch thi Hn, hong chn mt s ngi tr tui, c o c phm cht, c u c, ngoi hnh tng i kh, con nh thn thch quyn qu cho lm quan lang.

Ch lang c hai ngha, mt l tui tr, hai l th v. Quan lang trong cung l lm th v cho hong. To Tho phi ng gc ngoi hnh lang cung vua, nn gi l lang, th v trng gi l lang trung lnh. Lm lang bn hong , c tham d vo chnh tr t nc, tai mt u c rn luyn, nn ai lm lang th nhanh chng c th m nhim nhng chc v khc, y cng l cch thc bi dng quan li thi Hn.

V sau th cch chn la khng c k cng nh th, l lang khng nht thit phi l con em cc nh thn thch quyn qu, khng nht thit phi l th v bn cnh hong , vn c t cch v nng lc lm quan, ging nh th i th ba hoc hu b cn b ngy nay. Theo quy ch, mi khi quan lang min nhim, ngi c th c phi i lm quan vin cp huyn, l huyn lnh, huyn tha hoc huyn y. To Tho c ngi trong triu. Li ch Hn th. Bch quan cng khanh biu ni: Quan ch thi Hn, t huyn ln tr xung c tha c y, tha lo vic dn s, y qun vic tr an. C iu Lc Dng l kinh thi ng Hn, nn l huyn ln nht ca t nc, huyn y khng ch c mt ngi, c ng ty nam bc c bn ngi, bng lc l bn trm thch.

V vy To Tho nhn chc Bc B l cc ph cng an cp huyn, mt vng ca kinh. Ngi ny l Thng th hu tha, ngang vi chc ph b th cng nh.

Giao trinh giang day thi nghiem thiet bi dien Phan Nhat thu nam pdf

C iu thng th thi k ng Hn, danh ngha l b th, thc cht l t tng. T M Phng tin c, Tho i nhn lnh ngay. Nghe ni lc Tho khng bng lng, Tho c d tm chim chc Lc Dng lnh.

Ru c ba tun, To Tho hi: T M cng, ngi xem xem c. Th l To Tho ci ln. To Tho hi v ci ln, hon ton khng phi l thi ca k tiu nhn c ch. Nhng c cht no gi l dng dng t c hay khng? To Tho xa nay khng che du tnh cm ca mnh.

Chuyn c c lin quan ti vic To Tho m nhim chc v ny. Cng vic ny quan khng to, quyn khng nhiu nhng trch nhim li rt nng n, khng t phin toi.

V di chn thin t, quyn qu rt nhiu. Nhng vic tr an kinh thnh li khng th khng duy tr. Mun th, cn phi c mt anh chng va khng tin ma va c cht qu mi m nhim ni chc cc my cng an cp huyn ny.

May sao c c To Tho va gian va hng. Va ti nhim s, To Tho tu b li ton b nha mn, cho lm nhiu gy nm mu, hai bn mi ca ln treo mi gy, ai phm iu cm, k c ho cng, b nh n cht. My thng sau qu nhin c ngi n np mng. Hon quan Kin Thc, k c Linh sng tn, c ngi ch, ch cy th chu khng coi lnh cm ca To Tho ra g, cng n hin phm lnh cm i m.

To Tho phn minh, lp tc sai qun nh cht bng gy nm mu. Chng ta u hiu, mt ngi tr tui va bc chn vo chn quan trng c ti vi quyn qu th kt cc chng hay ho g. Kin Thc mt i quyn khuynh triu d, iu ny To Tho cng khng th khng bit. Hung chi, ng ca To Tho cng l thi gim. Chu thi gim git ch thi gim, mi ngi ly lm kh hiu.

Secrets of a Super Memory

C iu, truyn ny c ghi trong To Man truyn, cun sch khng my thin cm vi To Tho, nn c coi l thc. Cng c nhiu suy on. C ngi on rng, Tho mun lm iu g kinh ng ti mi ngi. C chng c g khng? C mt cht bng chng. To Tho ni trong Nhng huyn t minh bn ch lnh cn c tn Thut ch lnh: Ta va nhn hiu lim, tui tr, cha tn tui gh gm g, s mi ngi cho l v dng, v vy,. Ngay n hnh tng c th cng chng ra g. Tam quc ch ly Ngy lm chnh thng, nu hnh tng To Tho cao ln khi v, tun t khong t, chc c ghi nhiu.

Trnh khng ni ti, e thc t cng chng ra g. Hnh tng To Tho c m t trong s sch khc. Ngy Th Xun Thu ni: V vng t mo ngn nh, nhng thn mnh ngi sng; Th thuyt tn ng li ni, To Tho mun gp s Hung N, T thy mnh xu, khng mnh vi nc xa, Thi Dim thay, cn mnh th cm dao ng u ging. S thn Hung N li bnh l Ngy vng trng tht phi thng, nhng ngi cm dao ng u ging mi l anh hng. Kt qu, To Tho sai ngi git s thn. R rng To Tho tuy tng mo bnh thng, nhng kh khng nh, lng nghi ng cng ln. Khng th nhn ngi ch qua tng mo.

C iu, khi mi xut hin, kh ca To Tho cha bao lm. Tm li, lc ny y To Tho t nhiu cha c ch ng. Mun rng danh trong chn giang h khng th khng lm nn chuyn ng tri. Git ch Kin Thc l vic lm c hiu qu. Cch suy on th hai, to Tho mun lp php ch. Ngi L Tn ni, iu c sc th nht v chnh tr ca To Tho l coi trng hnh pht, lun ch trng php tc phi nghim minh, chp php nh sn, thm ch s dng hnh pht nng.

To Tho lp php v chp php rt nghim, git ngi khng run tay. Con ngi To Tho v mt sinh hot c phn ty tin. To Tho khng coi trng vic n, mc, lc hnh qun nh trn lu di, n b c th c, nhng khng th kn chn. Qua , c ngi ni To Tho ty tin khng nghim tc. Thc ra th To Tho l ngi nghim tc, khng ty tin, v cng khng thch ngi ty tin, thiu nghim tc.

To Tho tng c th cho Khng Dung ni, ti tuy tin khng th thc hnh gio ha ci bin phong tc, thoi cha th to nn nhn c on kt ng liu, nhng li c nhiu bin php nui dng binh s, x thn v nc, u tranh vi l tiu nhn ph phim h hoa, ko b kt ng mu t li. R rng To Tho rt ght nhng k ty tin thiu nghim tc, ng nhin bn thn To Tho cng khng ty tin, thiu nghim tc. Tho mc thng phc, hay ni vui, lm t ph, nghe nhc, ch l mt cht th gin sau nhng lc cng vic cng. To Tho thng khng cu n trong lc vit vn, lm vic, dng ngi, nhng khng phi l ty tin khinh sut, m l i kh.

Lm gy nm mu nh cht nhng k lon php, y l th thch ln u ca mt tnh cch, mt kh nng. To Tho git ch Kin Thc, c th ch l vic ngu nhin. To Tho lc ny mi nh ch b non, da xanh mi bi, bc nhn vo chn quan trng, cha bit rng su, cha bit tri cao t dy l g.

To Tho ch ngh, lm quan phi lm quan tt, quan tt phi hnh lnh cm, git mt rn mi, ch Kin Thc khc g con si ui to va ng vo hng sng ca To Tho. Th l ht cch ri. Li ni, nh nc i, nh phi git con g cho con kh xem. Nhng d l vy, song khng n gin. To Tho mi vo ngh, cn phi ra oai trc, da ph u. Vic lm ca To Tho c hu th khen ngi, mt s nh s hc tn thng, Khng s cng bo, chp php nh sn.

C th v To Tho git cht ngi nh hon quan v hon quan ny li l nhn vt quyn th mt thi. Hn l git lun khng cn bn. Trong ci gy cng tn ti: Sau ny To Tho cn git rt nhiu, v khng bao gi run tay. N bc l ra tnh thin ca To Tho chng li cng qun , tnh c ca To Tho git ngi khng thng tic , cn bc l tnh cch mnh m v th on tn bo ca To Tho, mt khi c quyn l pht lnh thi hnh. Ti lun cm thy c thnh phn c y. C iu, To Tho ang sng trong m trc ca thi lon.

Th lon phi dng bin php mnh. To Tho khng mun lm k c e cng kh. Bt k l th no, lc ny chng ta chng c cch no bit r lc To Tho ngh nhng g. C iu cc nh quyn qu cng chng lm g c To Tho. Th nht, to Tho l chnh ngha; th hai, To Tho c ch da. To Man truyn ni: Bn lng thn ni gin, nhng khng lm g c, cng nhau tin c Tho lm n Khu lnh.

Nhng biu hin ca To Tho lc l n Khu lnh qu khng ti. Khi ta lm n Khu lnh, tui mi hai mi ba, nhng ngh li nhng vic lm, thy khng c g phi hi hn. Tic rng chng c bao lu v chuyn ngi anh r l Tng K m b min quan. V sau, To Tho li c triu vo. Ngh lang, cn gi l iu nghin vin.

To Tho ngh iu nghin vin l iu nghin vin, c lm cho tt l c. Quan a phng l quan a phng, c lm cho tt l c. Th l To Tho dng s ln triu nh, bn v nhng iu t hi, nhng ri nh ct nm xung bin, chng c tin tc g. To Tho chp php nh sn, nh bn cng ho, lm sch li tr, yn nh a phng, nhng tt c li nh kin cn cy, trng chi. May, cha b ha vo thn, v cn c To Tung ng pha sau.

Lc ny triu nh li mn c To Tho thng t c hc, nhiu ln c To Tho l ngh lang, quan lang nhn ri, c chc m khng c quyn. Dng ca h qu r rng. Thc ra c kh nng, To Tho cn tr nn cha hiu, mun lm nng thn phi c iu kin.

Nu l thi lon, khp ni khi la, th ch c th nh Xut s biu ca Gia Ct Lng, ch mong gi ton c tnh mng trong thi lon, khng cu c hin t, vang danh vi ch hu. Nu nh Trn thnh thay i l c ca vua, Ri tinh xe, anh ny ht cha xong, anh kia nhy ln sn khu, th tt nht l nn gi in gi di. V khng cn thn l vo nhm hng, nguy him n tnh mng.

Bi th Khng T ni: Nu ch nhn l ngi km ci hoc hn dung, khng hiu c hng, th bn c l hng tt n my cng vt, m lng bo quc sung. Cui cng phi l ngi tr th, l vua sng, va bit tm tnh va bit hng th ca mi ngi.

Nhng ri th no? Thng thay chiu trc m, khuya vng. Chng hi dn en, hi qu thn, v sau Gi Ngh cn b ging quan, b ui ra Trng sa. Ti y, Gi Ngh sut ngy khc lc cho n cht! Lc To Tho va ra lm quan cha phi l lc lon th, nhng thi cuc v cng hn lon. To Tho sinh triu Hon thi ng Hn, ln ln triu Linh. Hai triu Hon, Linh c coi l thi k hn lon nht, en ti nht ca nm vng triu H n. Thi Hon Linh c coi l thi vua hn thn gian, chnh tr h bi. Nh thi Linh , triu nh l ni mua quan bn tc, gi c vn bng c rao bn cng khai.

Nh cp quan mt thch gi mt vn tin, cp huyn ph bn trm thch gi bn trm vn, cp chnh b hai ngn thch gi hai ngn vn, nh hng tam cng th tng thm mt ngn vn. Nu chnh thc c b nhim th giao mt na s tin. S tin ny khng phi h ly t hu bao ra, ch khi ra lm quan, h v vt ca trm h. Triu nh bit chuyn, nhng mt nhm mt m, v nh khng nghe khng thy. Lc giy y nhim n, h mun anh ta giao tin, cn ni: T M Trc cm thn, l cha m ca dn, phi v vt ca dn cu quan, thc khng n!

Lin t quan! Triu nh thy xi hng bng khng, h lnh khng cho t quan. T M Trc ht cch, nh phi t st gia ng. Trc lc lm chung cn li di th, chi ra, coi y l im g mt nc, mt thi chuyn lm rung ng c triu d. Lc ny mi thy T M Trc cht ung. Cui cng th vic bn quan triu Linh khng nhng khng ngng m ngy cng nhiu hn.

To Tung, cha ca To Tho, quan n thi y, nghe ni phi b ra c c, coi nh tha c cn nghin chc Tam cng t lu sau b min. Tam cng l a v cao qu, khng t ngi nghin n. Thi c ngi l Thi Lit, mt ngi danh gi, xut thn th hng mn , l danh s K chu.

Thi Lit chm ch gng sc l qun th, quan ti cu khanh. Thy mi ngi i mua quan, Thi Lit cng theo lm chuyn. By gi c Trnh phu nhn l bo mu ca hong cho hay c th mua c chc vi gi hi, Thi Lit lin giao mt na s tin cho Trnh phu nhn, hong lin triu i hi cng khanh, m Thi Lit l t. Nhng ri hong hi hn lun, v thy mnh ni chuyn mua bn l vn trc mt mi ngi. Trnh phu nhn nghe thy m cung, lin ni chc quan ca Thi Lit mua bng cch no? Trnh phu nhn nhn mnh gip Thi Lit c c chc quan! Li va dt, cng khanh ln, da vo n b c chc, chng bng b tin ra mua!

Thi Lit mt mt v chuyn , ngay n a con cng khng vui. Mt hm Thi Qun gip tr t doanh tri v nh, Thi Lit lin hi: Thi Qun ni, i nhn t lu ni ting, nay m nhn khanh th, mi ngi u ni i nhn l tam cng ng nhin l khng h?

Trong mi giai on, bn c th tp trung vo nhng chin lc v chin thut khc nhau. Hy p dng nhng g hiu qu trc, ri th nghim mi sau. Ti liu ny l nhng g hiu qu. Chng ta s i qua nhng chin lc Internet Marketing m bn cn tp trung giai on u ln k hoch, email marketing, content marketing Sau chng ta mi chuyn n nhng chin lc nng cao hn.

Bn c ng khng? Di y chnh xc l nhng g chng ta s hc c trong bi hng dn Internet Marketing ny ca ti Phn 2: Trong phn 2, bn s hc c cch DUY NHT loi b sai lm v lm ng ngay t u - ti s cho bn thy chin thut Internet Marketing c th no bn cn tp trung pht trin, chin thut no bn cn phi b qua. Email Marketing - ngun mu cho doanh nghip online ca bn C th bn nghe iu ny trc "Tin nm trong danh sch khch hng".

Ti sn ln nht trong cng vic kinh doanh online chnh l danh sch email nhng ngi quan tm v theo di v cho php bn Marketing n h. Trong phn 3, ti s cho bn thy lm th no xy dng nhanh chng mt danh sch email khch hng tim nng v email no bn nn gi cho nhng ngi theo di bn t h tr nn thch bn, mong mun c nghe bn ni, mun mua hng t bn. Xy dng h thng Content Marketing a nhiu Traffic vo website ca bn Cch thc chng ti ang to ra nhng ni dung hu ch thu ht ngi c bi vit ny l mt v d, n thu ht bn ng khng?

Khi c c ni dung thu ht, bn s to ra c mt c my a nhiu ngi vo website ca mnh. T chuyn ha h thnh khch hng tim nng. Sau gip h mua hng ca bn. Ti s ch cho bn lm th no thc s c tin t Social Media, c kt qu thc s. PPC rt tuyt vi cho vic kinh doanh online nng cao bi v n d dng o lng v m rng, ng thi n cn cho php d on c ROI Return on invesment - T l li nhun rng so vi chi ph theo Google adwords.

Ti s chia s cho bn cch ng nht bt u ng m khng phi dng tin kim th xem ci no ng. Phn 7: Bn c th s dng cng ng ca ngi khch, nhng ngi ang theo di email ca bn Trong phn 7 ny, ti s ch cho bn lm th no duy tr mi quan h, xy dng chng trnh Marketing Affiliate, nh v bn thn theo cch m bn ngh l khng th.

Chng ta bt u PHN 2: Hu ht mi ngi khng lp k hoch g c khi chy digital marketing. H thng ch ngh ra mt tng Marketing no , theo ui n v k vng s mang li kt qu tt p. Ti s ln lt gip bn gii quyt cc vn ny trong 5 bc lp k hoch digital marketing di y: Bit c khch hng mc tiu ca mnh l ai Bc 2: Thit lp MT mc tiu Bc 4: KHNG C b qua nhng bc u tin ny.

Bit khch hng ca mnh l ai Sai lm ln nht l c th nghim chy internet marketing chy ch mt vi Facebook Ads, vit cc bi blog, hoc to lp cc profile c nhn trn mng x hi m khng xc nh c mt cch r rng u tin l AI s l ngi bn ang c gng tip cn. Vic thc s hiu v khch hng ca mnh kh khn hn rt nhiu vic thit lp mt t cc website, landing pages v Google Analytics. Nhng khi bn bt tay vo thit k v c c k hoch internet marketing v hiu r v khch hng ca mnh, mi th s tr ln d dng hn rt nhiu: Hy thu hiu khch hng ca bn hn c h hiu v bn thn mnh C 3 cch ti thng chia s vi mi ngi v vic lm th no hiu c khch hng ca mnh.

Lin tc to ra mt danh sch Bt c khi no bt c ai trong th trng mc tiu ca bn cp cc vn v: Tuy nhin, bn cng luyn tp 3 bc trn bao nhiu, th bn cng nhanh chng c th giao tip vi khch hng mc tiu bng chnh xc th ngn ng m h c th hiu c. Nhng cui cng chng c ai n. Phi mt n c nm ti pht hin ra ti sao. Sai lm ln. Mi ngi mun nhiu tin hn, t do, cc la chn. Chng c ai mun hc ti chnh c. Tht l phin phc! Thc s l khng h lin quan, v trn c bn l h cn cha kim ra tin!

Nhng vi t cch l mt doanh nhn y o tng, ti t nh bn thn l mi ngi nn lng nghe ti. V mt khi bn dng n t nn, th bn thua mt ri. Vn khng nm ch bi din thuyt ca ti c cao siu n c no. Vn khng nm ch bn b ti cn phi nghe ci g. Ti chn sai tp i tng mc tiu, v chnh l vn. Yeah, c y nn nhng c y s khng lm th. Cng tng t vi vic ln k hoch Internet marketing. C c tn nhng ngi c-v- s-mua- hng, c bit l online ng ngha vi vic bn s rt tn thi gian v ngun lc ca mnh marketing cho nhng ngi khng bao gi mua hng.

Nu nh phi ch ra mt iu g phi c c th kinh doanh c online t cm nang ny, th chnh l: Mt phn l ca thnh cng trong lnh vc kinh doanh online n t vic thn trng la chn nhng ngi bn mun thu ht v nhng ngi bn khng mun dy da vo.

Vy phi lm th no nu bn tm c ng nhng ngi thc s quan tm. Nhng ngi ng chp nhn, ch lng nghe, thm ch sng cht c th c bn chia s iu c bit g t bn? Thit lp MT mc tiu Khi nhc n Internet marketing, mi ngi thng c xu hng ngh ngay n hnh nh - Facebook ads!

Google ads! Youtube ads! Tt c nhng th u c th kim ra tin, nhng ch khi s dng chng mt cch c mc ch. Phn ln ngi ta khng bao gi ch trng n mt k hoch cho ti khi nhn thy kt qu.

Thc t l, h cn khng hnh dung c h ang mun nhn thy kt qu g. V d nh, Facebook like khng phi l kt qu ch tr khi bn tm c mt ngi sn sng chi tr cho bn. Bn c mun: Tng email list Tng doanh thu Tng lng truy cp vo website Mt khi bn nhm c MT mc tiu, th vic tm ra bn phi lm g t c mc tiu s tr nn d dng hn bao gi ht. Do , khi bn t c mt mc tiu no , bn c th p dng nhng th bn kim nghim c k hoch, thi gian, tp trung kim tra nhng mc tiu tip theo nm trong danh sch ca bn.

By gi ti mun th thch bn. Hy ly mt mc tiu ln nht m bn mun hon thnh trong bn k hoch chin dch Internet marketing ca bn. Sau nh du vo lch ca bn trong 1 nm k t hm nay. Ti tng lm vic vi rt nhiu ngi mun bt u kinh doanh online.

Khi h n group v ni, Ti lm ci ny v ci ny trn Facebook ngy hm trc, trong group lp tc s c ngi tip cn h v hi, Facebook c gip tng ngi trong email list ln khng? Facebook c th s dng rt th v hn l vic phi ly c 5, email subscriber, nhng n s khng th em li hiu qu thc s cho doanh nghip. Vic c mt mc tiu tp trung gip ti pht trin doanh nghip ca ti t mc khng c g 2 nm v trc n by gi tr thnh mt doanh nghip o to c ting trong c nc. Chng ti cn phi bit c mnh ang u.

Sau xut l trnh. V cui cng l thc hin. Sau , khi bn c trang b kin thc nng cao hn, hy chuyn sang cc phn khc ca cm nang ny. Trnh b qu ti vi k hoch Internet Marketing ca bn Mi ngy, ngi ta thng pht in v vt kit sc bi c ng thng tin v doanh nghip ca h.

Bn cn tm hiu: Tuy nhin, mt s cc chin lc s phi nng cao hn nh vic qung co tr tin. Click s bt buc bn phi chi tr. Sau , khi bn tng trng, bn c th u t ngc li cho doanh nghip ca mnh. Thut ng cn bit ROI: Bn cn phi bit c nu mt chin dch qung co ang mang li hay tn chi ph thm t c nhng iu chnh thch hp. Dch ngc li t mc tiu ca bn Mt khi bn bit th trng ca mnh l ai, bit c mc tiu ca mnh l g, v trong bn phi tp trung vo th g, th vn cn li l bi ton rt n gin thit lp c k hoch internet marketing ca bn.

Mc tiu ca bn l c c 1, email subscriber trong vng 1 nm 2. Vy t c mc tiu ra, bn cn phi gn nh tng gp i t l tng ngi subscriber. Nu bn quyt nh phi tp trung vo traffic, bn c th s dng cc chin lc marketing m ti s m t k phn cn li ca cm nang ny.

Phn 3: Email Marketing - Ngun sng ca doanh nghip Mt ngi bn ca ti thng hay t cu hi ny cho tt c nhng v khch m anh gp: Bn vn s c tt c nhng kinh nghim v hiu bit m bn ang c. Bn s lm g trong by ngy tip theo? Bt u xy dng mt list email. C th trc y bn tng nghe thy: Tin nm trong list email ca bn. Gi Email nhanh hn so vi tt c cc knh marketing online khc. Email c th gi cho 10 ngi hoc , mt cch t ng.

Bn s hu danh sch email ca ring bn. Khch hng nn c hng li t Email marketing u tin, khng ch mnh bn Rt nhiu marketer hng dn cch kim tng ng t danh sch email ca bn. Bn hng gia tng gi tr, gim gi, bn hng cho, sn phm mi v cn nhiu cch khc.

Tng email m chng ti gi i phi tht gi tr Cho d ngi c c sn sng mua hay khng. C nhng hc vin nm trong email list ca ti trong c nm tri trc khi mua hng. V chng ti lun y khi h sn sng. Lm cch no chng ti lm c iu? Lm cch no chng ti c th gi tng tc vi ai trong khong thi gian di?

Ba l do sau y cho thy l do ti sao kha hc ngn l hnh thc tuyt vi ca email marketing, n mang li li ch cho ngi c u tin: Nhng ngi theo di email ca bn bit chnh xc th m h ang xem, khng bt ng, khng spam. Nhng ngi theo di email ca bn hng th vi nhng kha hc ngn, v khng th ch i thm m email ngay sau khi h nhn c.

Trong vng 2 ngy, ti chia s nhng g mnh lm ng sau cc bi vit, do bn c th hiu cch vit email ca mnh. Khi mi ngi hng th m v c email ca bn, h s cn thch th hn khi mua nhng sn phm sau.

Nhng nu bn mun xy dng mt doanh nghip online thc s, vi doanh thu thc ttr cho bn khi bn chia s am m ca mnh vi th gii bn phi bit cch thu ht thnh gi. Khng ch nhng ngi theo di th ng, nhng ngi like bn khi h lt Facebook, m cn nhng ngi theo di email, nhng ngi rt mong mun nhn c email ca bn. Trong tng lai, y l phn kh khn nht khi thnh lp mt doanh nghip online. T l nhp chut T l nhp chut l s lt click vo link email marketing ca bn.

T l nhp chut o lng mc tng tc ca mi ngi vi email ca bn. CTR cao c ngha l mi ngi quan tm n nhng g bn gi cho h. CTR thp c ngha l nhng ngi c ca bn c th lt qua hoc khng quan tm n ni dung email ca bn. Hy tm hiu Success Oceans Uni y. Phn 4: Xy dng h thng Content Marketing a nhiu Traffic vo website ca bn T cu m u cho n cu cui cng, bn khng th ngng c n. N k mt cu chuyn tuyt vi. N s khin bn cm thy tt hn. Ha ra, bn khng phi ngi duy nht yu n.

Tt c nhng comment ca ngi ngi vit. Cho mng bn n th gii ca Content Marketing "Khng". Bn nhn thy nhng bi vit tuyt vi, iu to ra s thay i cho doanh nghip ca bn? Trc khi ti vit email, trc khi ti tr tin cho qung co, ti dnh rt nhiu thi gian to ra ni dung hp dn.

Cho n nay, content l nhng g gi c gi ca ti quay tr li v thu ht nhng c gi mi. Hng ngn website c hng li t vic lm content cht lng. Vy lm cch no bit c ni dung ca bn hp dn v thu ht? Mt bi vit hay s c nhiu lt bnh lun tch cc t pha c gi. H rt ho hng bnh lun, tr li, chia s ni dung ca bn. Nhng d bt k loi analytics software no bn s dng, s c mt vi ch s hot ng quan trng, hoc phn quan trng ca d liu m bn cn theo di thng xuyn.

Nhng ch s KPI cho bn ci nhn tng th v hiu qu ca digital marketing ca bn. V blog posts, KPI theo di l t l b trang. T l b trang th hin s ngi ri trang ca bn sau khi mi truy cp vo mt trang. Nu ngi c ang tng tc, h s click vo nhng trang khc ca bn, do t l b trang thp l mt du hiu tt ca bi vit cht lng. Bn c th bt u s dng content tng lng truy cp ngay by gi v n khng tn bt k chi ph no s dng content marketing. Marketing trn mng x hi Trc y, ti thu mt cng ty gip ti marketing trn mng x hi.

H ng nhng hnh nh ngu ngc, nhng th m chng ai quan tm. Khi ti ng nhp v nhn thy nhng bc nh , ti gn nh mun nm b laptop ca ti i.

biu x ly vng pdf

Bn c th tng tng, ti cha bao gi c cm gic nh th. Ti ni vi h nhiu ln, nhng h vn tip tc lm nhng iu y. Ti dng hp tc vi h. Nguy him hn, h ngh "ch cn vy l ". Hon ton say lm. Bn khng s hu ngi theo di trn mng x hi, nu Facebook thay i chnh sch th bn gp rc ri ln thc t c nhiu ngi gp phi tnh trng ny 2.

Hy tng tng, c rt nhiu ngi dng mng x hi qung co, ngi dng nhanh chng click nhng cng nhanh chng thot khi. Mng x hi c th thay i mt cch nhanh chng Trn thc t, trc y ti rt t dng qung co trn mng x hi. Bn ang a thng ip ca bn n khch hng trn Facebook, Tweeter - ni m h sn sng n nhn. Bn c th vit mt bi vit hay v ln k hoch t ng ng trn cc knh khc nhau. Rt nhiu cng c khc nhau s c th lm iu cho bn. S dng trang Thank you page hiu qu Bn tng ng k vo list email qua website, nhn nt tham gia, v c chuyn n mt trang khc?

Chng ti gi n l trang Thank you page. Hu ht mi ngi b qua phn quan trng ny v mt thng bo xc nhn chung chung trn. Nhng bn c th chuyn trang thnh cng c gip vng tun hon lan truyn thng tin. Trn trang ny, chng ti gn Facebook post. Dng chnh khch hng lan ta Bn c nhng nn tng. Tip theo bn mun ngi theo di lan truyn gip bn. Gi mt tin nhn thng bo tng kt ni ca bn. Ngi c ca bn s mun lan la n nhng ngi cng quan tm n iu. N nhn c nhiu tng tc t d lun. V d nh bnh lun, chia s, v opt-in.Ch ng.

GM chi tit tng Gio trnh pha di : 1. N bc l ra tnh thin ca To Tho chng li cng qun , tnh c ca To Tho git ngi khng thng tic , cn bc l tnh cch mnh m v th on tn bo ca To Tho, mt khi c quyn l pht lnh thi hnh.

Tic rng bn Vin Thiu khng hiu c nh vy. Organic-inorganic perovskites have raised concerns about their long-term thermal stability under the working conditions of solar cells.

C th sp xp nhiu vic hu s, l biu hin ca ung dung. If a supplier thinks that you may become a regular customer, rather than someone who has placed the odd order, he would be more inclined to quote competitive terms and offer concessions.