yazik.info Physics Bijbel Statenvertaling En Pdf

BIJBEL STATENVERTALING EN PDF

Sunday, June 2, 2019


Bijbel. Versie: September Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commer- cieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de. Bijbel - Statenvertaling (PDF). yazik.info Views. 5 years ago. Heere, · Zult, · Zullen, · Zeide, · Koning, · Kinderen, · Zoon, · Huis, · Heeren, · Volk. Heilige bijbel nederlands statenvertaling dutch edition various on sitecom free shipping on qualifying offers een herdruk van de klassieke nederlandse.


Bijbel Statenvertaling En Pdf

Author:RACHAEL CAPANO
Language:English, Spanish, French
Country:Djibouti
Genre:Fiction & Literature
Pages:289
Published (Last):13.12.2015
ISBN:878-9-38646-139-1
ePub File Size:20.83 MB
PDF File Size:18.32 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:23498
Uploaded by: EVELYNE

Ebook Pdf Heilige Bijbel Nederlands Statenvertaling Dutch Edition contains important information and a detailed explanation about Ebook Pdf Heilige Bijbel. psalmen statenvertaling online bijbel. Psalmen Statenvertaling Online Bijbel psalmen statenvertaling online bijbel psalmen statenvertaling online bijbel pdf. The Bible in Plain Language/Bijbel in Gewone Taal, a translation made by .. Vertaling NBG, Naardense Bijbel, Herziene Statenvertaling = HSV, above).

Psalmen 22 Psalmen 6 [Zain].

Psalmen 5 Psalmen 1 Een onderwijzing van Davi. Psalmen 3 Maakt den. Psalmen 14 Ik ging steeds, alsof he. Psalmen 7 [Daleth]. Psalmen 11 Psalmen 10 Psalmen 16 Psalmen 13 Psalmen 14 Offert Gode dank, en bet. Psalmen 6 Psalmen 14 Psalmen 9 Psalmen 7 Psalmen 69 Psalmen 1 [Een] [psalm]. Psalmen 29 Psalmen 22 Ook zal ik U loven met h. Psalmen 13 Immers heb ik te vergeef. Psalmen 20 Aanschouw het verbond; w.

Psalmen 23 Daar Hij den wolken van. Psalmen 62 En Hij leverde Zijn volk. Psalmen 12 Psalmen 20 Psalmen 2 Eer de bergen geboren war. Psalmen 19 Als mijn gedachten binne. Psalmen 7 Beschaamd moeten wezen al. Psalmen 5 Die zijn naaste in het he. Psalmen 3 Die al uw ongerechtigheid.

Psalmen 19 Hij heeft de maan gemaak. Psalmen 25 Hij keerde hun hart om,. Psalmen 18 En een vuur brandde onde. Psalmen 2 Dat [zulks] de bevrijden. Psalmen 38 En Hij zegent hen, zodat. Psalmen 17 Dewijl hij den vloek hee. Psalmen 2 [Gimel]. Zijn zaad zal ge. Psalmen 13 Gij hadt mij zeer hard g. Psalmen 22 Wentel van mij versmaadh. Psalmen 66 Leer mij een goeden zin. Psalmen Ik heb gezworen, en zal. Psalmen Koph. Ik heb van ganser. Psalmen 4 Ziet, de Bewaarder Israel. Psalmen 1 Een lied Hammaaloth, van.

Psalmen 6 Ziet, wij hebben van haar. Psalmen 20 Gij huis van Levi! Psalmen 8 O dochter van Babel! Psalmen 5 Ik gedenk aan de dagen va. Psalmen 12 [Lamed]. Om den mensenki. Psalmen 13 Want Hij maakt de grende. Prediker Prediker 1 Prediker 1 De w. Prediker 12 Daarna wendde ik mij, o. Prediker 15 Hetgeen geweest is, dat. Prediker 6 5: Prediker 2 Het is beter te gaan in. Prediker 5 Wie het gebod onderhoudt. Prediker 15 En men vond daar een ar. Prediker 6 Zaai uw zaad in den morg.

Hooglied Hooglied 1 1 Het Hooglied,. Hooglied 3 Hooglied 1 Ik zocht des. Hooglied 3 Ik heb mijn rok uitgetog. Hooglied 7 Deze uw lengte is te ver. Jesaja Jesaja 1 Jesaja 1 Het gezich. Jesaja 29 Want zij zullen beschaamd. Jesaja 6 Wanneer iemand zijn broede. Jesaja 2 En Hij heeft dien omtuind,.

Jesaja 27 Geen moede, en geen strui. Jesaja 12 Doch Achaz zeide: Ik zal. Jesaja 15 En velen onder hen zullen. Jesaja 19 9: Jesaja 25 Want nog een klein weinig. Jesaja 2 Ziet, God is mijn Heil, ik. Jesaja 2 En de volken zullen hen aa. Jesaja 31 Huil, gij poort, schreeuw. Jesaja 2 De steden van Aroer zullen. Jesaja 6 Zij zullen ook de rivieren. Jesaja 1 De last der woestijn aan d. Jesaja 13 Maar ziet, er is vreugde.

Jesaja 15 En het zal geschieden te. Gij zijt. Jesaja 17 Gelijk een bevruchte vrou.

Jesaja 7 En ook dwalen dezen van de. Jesaja 5 En de menigte uwer vreemde. Jesaja 7 Want Egypte zal ijdellijk. Jesaja 1 Wee dengenen, die in Egypt.

Jesaja 20 Welgelukzalig zijt gijlie. Jesaja 4 En al het heir der hemelen. Jesaja 2 En de koning van Assyrie z.

Jesaja 8 Zo kwam Rabsake weder, en. Jesaja 36 Toen voer de engel des HE. Jesaja 3 Toen kwam de profeet Jesaj. Jesaja 24 Ja, zij worden niet gepla. Jesaja 21 Brengt ulieder twistzaak.

Jesaja 19 Wie is er blind als Mijn. Jesaja 23 Mij hebt gij niet gebrach. Jesaja 21 Gedenk aan deze dingen, o. Jesaja 19 Ik heb niet in het verbor. Jesaja 8 Nu dan, hoor dit, gij weel. Jesaja 19 Ook zou uw zaad geweest z. Jesaja 8 Want de mot zal ze opeten. Jesaja 13 Ziet, Mijn Knecht zal ver.

Jesaja 12 En uw glasvensters zal Ik. Jesaja 6 En de vreemden, die zich t.

Jesaja 1 Roep uit de keel, houd nie. Jesaja 13 Het overtreden en het lie. Jesaja 16 En gij zult de melk der h. Jesaja 6 O Jeruzalem! Ik heb wachte.

17th-century Dutch books

Jesaja 1 Och, dat Gij de hemelen sc. Jesaja omdat de vorige benauwdheden. Jeremia 15 Want zie, Ik roep alle g. Jeremia 22 Want, al wiest gij u met. Jeremia 12 Ga henen, en roep deze w.

Jeremia 12 Er zal Mij een wind kome. Jeremia 9 Zou Ik over die dingen ge. Jeremia 7 Gelijk een bornput zijn w. Jeremia 4 Vertrouwt niet op valse w.

Jeremia 32 Daarom ziet, de dagen ko.

Jeremia 2 Och, dat ik in de woestij. Jeremia 4 Men pronkt het op met zil. Jeremia 7 Want Ik heb uw vaderen er. Jeremia 8 Mijn erfenis is Mij gewor. Jeremia 19 De steden van het zuiden. Jeremia 18 Zo ik uitga in het veld,.

Jeremia 21 Ja, Ik zal u rukken uit. Jeremia 4 Alzo zult gij aflaten en. Jeremia 3 Zo ging ik af [in] het hu. Jeremia 6 Daarom, ziet, de dagen ko. Jeremia 16 Ja, dezelve man zij, als. Jeremia 9 En zij zullen zeggen: Jeremia 6 In Zijn dagen zal Juda ve. Jeremia 33 Wanneer dan dit volk, of. Jeremia 9 Ziet, Ik zal zenden, en n. Jeremia 35 En de vlucht zal vergaan. Jeremia 22 Maar de koning Jojakim z. Jeremia 22 Naar Babel zullen zij ge.

Jeremia 5 Gij zult weder wijngaarde. Jeremia 32 Niet naar het verbond, d. Jeremia 18 Gij, Die goedertierenhei. Jeremia 44 Velden zal men voor geld. Jeremia 24 Hebt gij niet gezien, wa. Jeremia 22 Ziet, Ik zal bevel geven.

Jeremia 4 Toen riep Jeremia Baruch,. Jeremia 29 En tot Jojakim, den koni. Jeremia 38 Jeremia 1 Als Sefatja, d. Jeremia 24 Toen zeide Zedekia tot J. Jeremia 9 De kuil nu, waarin Ismael. Jeremia 16 Zo zal het geschieden, d. Jeremia 5 Maar zij hebben niet geho. Jeremia 17 Daar riepen zij: Jeremia 9 Geeft Moab vederen, want. Jeremia 19 Ziet, gelijk een leeuw v. Jeremia 5 Zij zullen naar Sion vrag.

Jeremia 32 Dan zal de trotse aansto. Jeremia 12 Verheft de banier op de. Jeremia 40 Ik zal hen afvoeren als. Jeremia 3 Want het geschiedde, om d. Jeremia 30 In het drie en twintigst. Klaagliederen 11 [Caph].

Al haar vo. Mijn ogen. Klaagliederen 17 [Vau]. En Gij hebt. Klaagliederen 58 [Resch]. Klaagliederen 22 [Thau]. Uw ongerec. Judith Judith 1 Judith 1 In het twa. Judith innemen, en zij zullen zich. Judith 14 En hij sloeg zijn leger t. Judith 8 En zijn afgetreden van de. Judith 6 En mijn knechten zullen u. Judith En gij zult hun zware vergel. Judith 10 En zij kwamen tot haar, e. Judith 2 Here, gij God mijns vaders. Judith 10 En Judith ging uit, en ha. Judith 10 Want dewijl hun de spijs. Judith 13 En Judith zeide tot hem:.

Judith 22 En zeiden eendrachtiglijk. Judith 4 En Ozias zond naar Bethoma. Judith 17 Dat al uw schepsel u dien. Hosea 2 Hosea 1 1: Hosea 5 Daarna zullen zich de kinde.

Hosea 9 Efraim zal tot verwoesting. Hosea 13 Wee hen, want zij zijn van. Hosea 10 Ik vond Israel als druiven. Hosea 5 Hij zal in Egypteland niet.

Hosea 10 Waar is uw koning nu? Amos Amos 1 Amos 1 De woorden van A. Amos 11 En Ik heb [sommigen] uit uw. Amos 9 Ik heb ulieden geslagen met. Amos 25 Hebt gij Mij veertig jaren. Amos 11 Want alzo zegt Amos: Amos 6 Die Zijn opperzalen in den h. Obadja 13 Noch ter poorte Mijns vol.

Jona 13 Maar de mannen roeiden, om. Micha 13 Span de snelle dieren aan. Micha 11 Haar hoofden rechten om ge. Micha 10 5: Micha 7 Maar ik zal uitzien naar de. Nahum 13 Ziet, uw volk zal in het m. Habakuk 13 Gij zijt te rein van oge. Habakuk 4 En er was een glans als d. Sefanja Sefanja 1 Sefanja 1 Het woo.

Sefanja 7 En de landstreek zal weze. Sefanja 18 De bedroefden, om der bi. Haggai 13 Toen sprak Haggai, de bod. Zacharia Zacharia 1 Zacharia 1 In d. Zacharia 6 Hui, hui, vliedt toch ui. Zacharia 10 Want wie veracht den da.

Zacharia 13 Ja, Hij zal den tempel. Zacharia 11 Maar nu zal Ik aan het. Zacharia 11 Dus werd het te dien da. Zacharia 5 Maar hij zal zeggen: Zacharia 20 Te dien dage zal op de. Maleachi 12 Maar gij ontheiligt die. Maleachi 5 En Ik zal tot ulieden te. Nieuwe Testament Markus 16 En wandelende bij de Gali.

Markus 4 En niet kunnende tot Hem g. Markus 5 En als Hij hen met toorn r. Markus 4 En het geschiedde in het z. Markus 34 En zonder gelijkenis spra. Markus 26 En veel geleden had van v. Markus 14 En de koning Herodes hoor. Markus 45 En terstond dwong Hij Zij.

Markus 19 Want het gaat niet in zij. Markus 14 En Zijn discipelen hadden. Markus 7 En er kwam een wolk, die h. Markus 37 Zo wie een van zodanige k. Markus 17 En als Hij uitging op den.

Markus 46 En zij kwamen te Jericho. Markus 26 Maar indien gij niet verg. Markus 24 En Jezus, antwoordende, z. Markus 9 Maar ziet gij voor uzelven. Markus 3 En als Hij te Bethanie was. Markus 34 En zeide tot hen: Mijn zi. Markus 68 Maar hij heeft het gelooc.

Markus 30 Behoud Uzelven, en kom af. Markus 14 Daarna is Hij geopenbaard. Lukas 16 En hij zal velen der kinde. Lukas 51 Hij heeft een krachtig wer. Lukas 5 Om beschreven te worden met. Lukas 38 En deze, te dierzelfder ur.

Lukas 18 Hij dan, ook nog vele ande. Lukas 12 En Jezus, antwoordende, ze. Lukas 44 En Hij predikte in de syna. Lukas 30 En hun Schriftgeleerden en. Lukas 23 Verblijdt u in dien dag, e. Lukas 6 En Jezus ging met hen.

Bijbel - Statenvertaling (PDF)

Lukas 34 De Zoon des mensen is geko. Lukas 14 En dat in de doornen valt,. Lukas 42 Want hij had een enige doc.

Lukas 16 En Hij, de vijf broden en. Lukas 47 Maar Jezus, ziende de over. Lukas 16 Wie u hoort, die hoort Mij. Lukas 4 En vergeef ons onze zonden;. Lukas 34 De kaars des lichaams is h. Lukas 11 En wanneer zij u heenbreng. Lukas 45 Maar indien dezelve dienst. Lukas 15 De Heere dan antwoordde he. Lukas 10 Maar wanneer gij genood zu. Lukas 5 En als hij het gevonden hee. Lukas 4 Ik weet, wat ik doen zal, o. Lukas 3 Wacht uzelven. En indien uw. Lukas 36 Twee zullen op den akker z.

Lukas 31 En Hij nam de twaalven bij. Lukas 21 Want ik vreesde u, omdat g. Lukas 3 En Hij, antwoordende, zeide. Lukas 35 Maar die waardig zullen ge. Lukas 23 Doch wee den bevruchten en. Lukas 18 Want Ik zeg u, dat Ik niet. Lukas 51 En Jezus, antwoordende, ze. Lukas 13 En als Pilatus de overprie. Lukas 46 En Jezus, roepende met gro. Lukas 24 En sommigen dergenen, die. Johannes Johannes 1 Johannes 1 In d. Johannes 36 En ziende op Jezus, [da.

Johannes 17 En Zijn discipelen werd. Johannes 25 Er rees dan een vraag [. Johannes 22 Gijlieden aanbidt, wat. Johannes 5 Johannes 1 Na dezen was. Johannes 32 Er is een ander, die va.

Johannes 20 Maar Hij zeide tot hen:. Johannes 52 De Joden dan streden on. Johannes 16 Jezus antwoordde hun, e. Johannes 51 Oordeelt ook onze wet d. Johannes 30 Als Hij deze dingen spr. Johannes 4 Ik moet werken de werken. Johannes 39 En Jezus zeide: Ik ben. Johannes 32 Jezus antwoordde hun: Johannes 24 Martha zeide tot Hem: Johannes 57 De overpriesters nu en.

Johannes 33 En dit zeide Hij, bete. Johannes 16 Voorwaar, voorwaar zeg. Johannes 12 Voorwaar, voorwaar zeg. Johannes 15 Ik heet u niet meer die. Johannes 17 [Sommigen] dan uit Zijn. Johannes 14 Ik heb hun Uw woord geg. Johannes 21 Wat ondervraagt gij Mij. Johannes 12 Van toen af zocht Pilat. Johannes 41 En er was in de plaats,. Johannes 29 Jezus zeide tot hem: Handelingen Handelingen 1 Handeling.

Handelingen 2 Handelingen 1 En als. Handelingen 31 Zo heeft hij, dit vo. Handelingen 15 En den Vorst des lev. Handelingen 18 En als zij hen geroe. Handelingen 12 En door de handen de. Handelingen 40 En zij gaven hem geh. Handelingen 12 Maar als Jakob hoord. Handelingen 42 En God keerde [Zich]. Handelingen 12 Maar toen zij Filipp. Handelingen 4 En ter aarde gevallen. Handelingen 34 En Petrus zeide tot.

Handelingen 22 En zij zeiden: Handelingen 3 Zeggende: Gij zijt in. Handelingen 4 Denwelken ook gegrepe. Handelingen 6 En als zij het eiland. Handelingen 36 Want David, als hij. Handelingen 15 En zeggende: Handelingen 14 Simeon heeft verhaal. Handelingen 4 En alzo zij de steden. Handelingen 33 En hij nam hen tot z.

Handelingen 21 Die van Athene nu a. Drie wegen zijn er om tot verbetering van den bijbel te komen. In de eerste plaats een geheel nieuwe vertaling uit de bronnen. Het tweede middel is handhaving van den ouden bijbel met aanwijzing [p. Ten slotte kan men profiteeren van den pioniersarbeid van Fransche en Duitsche overzetters, met behulp waarvan men in korten tijd den Nederlandschen bijbel op duizenden plaatsen zou kunnen verbeteren.

Geleerde mannen zijn er in de Nederlanden genoeg. Vooral de voorbereidende arbeid van Drusius verdient waardeering. Om diens voortreffelijk werk te bevorderen moeten de Staten op eenige duizenden guldens niet kijken.

Hoe noodzakelijk een spoedige verbetering van den bijbeltekst is, tracht Baudartius dan aan te toonen door een behandeling van een aantal foutief vertaalde woorden of passages. Hier toont hij zich een discipel, zijn leermeester Drusius waardig, en het verwondert ons niet, dat later anderen hem roemen om zijn vertrouwdheid met die verschillende teksten. Het is overigens typeerend voor den kijk van Baudartius op de weergave van Luther, dat hij bijv. Dat Luther hier niet wegens onvoldoende kennis van het Hebreeuwsch, maar om de Schrift Duitsch te laten spreken van den grondtekst afwijkt, is iets wat Baudartius niet bevroedt.

Statenvertaling

Eenigszins komisch doet aan wat hij zegt omtrent de oude vertaling van Gen. Wanneer alleen reeds in Genesis, een der gemakkelijkste bijbelboeken, zooveel feilen voorkomen, aldus de schrijver, dan kan men zich voorstellen hoeveel er schuilen in zooveel moeilijker stukken als de Psalmen, Job, de boeken van Salomo en de Profeten. Het is hem er evenwel niet om te doen de overzetters te berispen of te kleineeren, [p. Bovendien was de Oudtestamentische wetenschap in Luther's tijd nog niet zoover gevorderd, dat de Hervormer een feillooze vertaling kon leveren.

De hoofdoorzaak dat de meeste vertalingen krioelen van onnauwkeurigheden en kennelijke fouten, is onvoldoende kennis van de grondtalen. Tal van voorbeelden, in het bijzonder namen van vogels, viervoetige dieren, visschen, boomen, gesteenten, gewichten, wapenen, ambten, maten, munten, kleuren, kleedingstukken enz. Zooals onze vaderen reeds eenmaal den Duitschen bijbel in hun landstaal hebben overgebracht, hebben wij thans den plicht de verbetering van Piscator over te zetten.

Baudartius verklaart geneigd te zijn, deze taak op zich te nemen; de Geldersche Synode heeft hem al tot tweemaal toe in zulk een Christelijk voornemen gestijfd. Wie is er overigens zeker van, vraagt Baudartius, dat die correctie even goed zal zijn als de bijbel van Piscator? Een Nederlandsche bewerking hiervan heeft bovendien nog het voordeel, dat er minder kosten en tijd mee gemoeid zullen zijn.

Maar als er later iemand komt, die een betere vertaling kan leveren, dan zullen alle vrome Christenen, die dan leven, hem daarvoor moeten danken. Het geschrift van Baudartius, dat de zaak van de bijbelvertaling bracht voor het forum van de hooge overheid en de openbare meening, en dat den weg wilde vrij maken voor zijn voorgenomen vernederlandsching van den Piscatorbijbel, bevatte eenige hatelijkheden aan het adres van Helmichius.

Hij liet dit [p. Toch wilde hij een krachtig protest indienen bij die personen, wier taak het was de zaak te behartigen: de leden der particuliere Synoden. In de eerste plaats haalde hij de geschiedenis der vertaling op vanaf het jaar Deze voet van vertalen was door de Staten-Generaal en door alle kerken gemeenschappelijk goedgekeurd. Vervolgens wilde hij wijlen Arnoldus Cornelii en zichzelven verdedigen tegen de betichting van gebrek aan ijver.

Zij hadden zich nooit opgedrongen voor het werk, en wat hem betrof, de vergadering kon hem gerust ontslag geven en anderen aanwijzen. Trouwens, Baudartius had ongelijk met het eerste middel ter verbetering dat hij aanwijst, een bewerking naar de bronnen, te stellen tegenover zijn eigen plan.

Werd dit laatste uitgevoerd, dan zou het resultaat zijn, dat van de bestaande Nederlandsche overzetting geen versje bewaard bleef. Ten slotte hield Helmichius den broeders voor, of het niet noodig was de Staten-Generaal en andere overheidslichamen over de zaak in te lichten en de Geldersche Synode te verzoeken haar besluit ongedaan te maken. De deputaat van Groningen gaf het misnoegen van zijn lastgevers over het boekje van Baudartius te kennen.

Men toonde zich daar in het geheel niet gesticht over het feit, dat hij in de Nederlandsche taal had durven schrijven over kerkelijke zaken, waar de gemeene man geen verstand van had. De Noordhollandsche kerkvergadering besloot daarom voor Helmichius in de bres te springen.

Men zou zijn pleidooi door het maken van afschriften vermenigvuldigen en het toezenden aan de andere kerkvergaderingen, evenzoo het gereed gekomen deel van de Genesisvertaling. Voorts hoopte men, dat de aanstaande nationale Synode een of meer plaatsvervangers van Arnoldus Cornelii zou aanwijzen.

De laatste raadgeving ging al in de richting van een vertaling, die trouw aan den grondtekst stelt boven handhaving van den ouden tekst. Wat de Wechbereyder van Baudartius aanging, achtte men het niet noodig daartegen in het openbaar op te treden, maar wel zou men door den gedeputeerde bij de Geldersche Synode er op aandringen, dat de nog voorhanden exemplaren vernietigd en de reeds verspreide opgekocht werden. De Geldersche Synode, die dit jaar te Bommel bijeenkwam, nam daartegenover Baudartius in bescherming.

Daarom zou men Baudartius verzoeken met de voorgenomen translatie op te houden, onder dit voorbehoud dat men later, wanneer het werk der vertaling in Holland onverhoopt evenmin vorderde als thans het geval was, op dit besluit mocht terugkomen. Werd zoo de publicatie van Baudartius in den doofpot gestopt, [p. Op den kerkeraad van Amsterdam werd vanwege de Synode hernieuwde aandrang uitgeoefend om Helmichius vrijstelling te verleenen van sommige zijner ambtelijke verplichtingen.

Na aanvankelijk tegenstribbelen stond men hem zooveel vrijheid toe, dat hij rustig de vertaling kon voortzetten. Hoever hij hiermede nog gekomen is, kunnen wij niet zeggen. Veel zal de langzaam werkende Helmichius wel niet meer afgedaan hebben, want in Aug. Nieuw oponthoud. Voortzetting van de officieuze pogingen tot tekstverbetering. De kerkelijke beroering van de volgende jaren heeft ten gevolge gehad, dat de Staten van Holland het bijeenkomen van particuliere Synoden in hun gewest verboden.

Daarmee werd aan de kerkelijken de gelegenheid benomen om de zaak van de bijbelvertaling te behartigen. Al kon van een officieele overzetting voorloopig niets komen, toch bleef de belangstelling onverflauwd voor al wat met de kwestie in verband stond. De eerste periode van de voorbereiding was thans afgesloten. Veel was er niet tot stand gekomen, maar de ondervinding van de afgeloopen jaren had toch geleerd, aan welke regels men zich op de nationale Synode, die in het verre verschiet lag, te houden had.

In de eerste plaats had zich de vaste overtuiging gevestigd, dat de zaak van de bijbelvertaling een nationale aangelegenheid was. De kerken moesten gemeenschappelijk een besluit nemen, zoo had de ervaring geleerd; vandaar dat alleen een nationale Synode een definitieve regeling kon treffen. Geschiedde dat, dan zou zulks een beteren waarborg bieden voor de wetenschappelijke nauwkeurigheid, maar bovenal het besef versterken, dat men de handen ineen behoorde te slaan voor het bereiken van het groote doel.

Die vertalers zouden onder de gunstigste omstandigheden moeten arbeiden. Stel een vraag over dit product Deze editie van de Herziene Statenvertaling met aanhang krijgt een stijlvol linnen omslag met Utrechts Nieuwsblad zaterdag 14 november Worlds leading marketplace. Deze editie van de Herziene Statenvertaling met aanhang krijgt een stijlvol linnen omslag De Herziene Statenvertaling is verschenen met de Psalmen en Zandbergen - Nederlandse pozie A nov.

Item Preview

Ida Gerhardt, Ed. Utrecht editie BBJozua 40 Het zevende lot ging uit v Page and Jeremia 5 Maar zij hebben niet geho. Jeremia 21 Ja, Ik zal u rukken uit.

Job 26 Om te regenen op het land, [. Om diens voortreffelijk werk te bevorderen moeten de Staten op eenige duizenden guldens niet kijken. Romeinen 14 Romeinen 1 Dengene nu,. Het is noodig, hier het ontstaan en de beteekenis van den Piscator-bijbel in korte trekken te schetsen, omdat deze door toedoen van [p.

Akkub, Page and Genesis 2 En de vrouw zeide tot de Page 12 and